БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог е с теб до края.

Бог е с теб до края

„Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.” (МАТЕЙ 28:20)

Господ Исус изпратил учениците Си да отидат по света и да занесат Благата вест. Continue reading