СВАТБИТЕ В ЗАПАДНА АРМЕНИЯ ПРЕДИ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД (Снимки)

Spread the love

29.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – В различните общества семейството представлява важна институция, която предава на поколенията материални, духовни и културни ценности. За арменския народ, при липса на държавност и в положение на робство под чуждо владичество, арменското семейство е имало незаменима роля в запазването на националната ценностна система и арменската идентичност. Сватбените обичаи към края на XIX век и началото на XX век сред западните арменци са представлявали важно предусловие за запазването на националната идентичност.

Сред арменците – поданици на Османската империя, обичаите са били много различни. Понякога те са били коренно различни, но винаги са запазвали религиозните и националните си значения. Например, на места предварителната уговорка за годежа се е извършвала още докато младоженците са били новородени, а на други места – след като са били пълнолетни. След това следвал годеж, на който е присъствал и свещеник, който благославял трапезата на годежа. Обичайно сватбите сред арменците се провеждали в съботен ден, когато младоженецът прибирал младоженката. Арменците още от малки са подготвяли децата си за семеен живот. Родителите се чувствали задължени да научат децата си на занаят, което е било важно условие и за младоженеца, и за младоженката. Например момичетата учели бродиране, шиене, месене на тесто и др., а тези неща били важни при избора на невяста, за да може тя да възпитава правилно децата си. След определена възраст момите започвали да приготвят зестрата си. Те бродирали спалното бельо, покривките на леглото, калъфките на възглавниците, плетели разнообразни дрехи, дантелени подставки за саксии, вази, чаши и други съдове.

Младоженецът също е трябвало да владее занаят, за да може да осигури нуждите на семейството си.

Фотографията широко се е разпространила през XIX век в Османската империя, в това число и сред арменците. В колекциите на арменските фотографи са се запазили снимки на младоженци, на сватби и на различни моменти от сватбените обичаи. Представяме ви поредица от снимки от онова време, които сами разказват много подробности за обичаите и традициите на арменците преди геноцида, който турците извършиха срещу арменците.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

 


Ոսկի Ռեյիսյան և Յերանոս Թոփալյան, Կ. Պոլիս, 1875թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries) 

Նիկոլաս և Մաքրուհի Տեր-Ղազարյան-Գաբրիելյաններ, Ակն, 1880թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Հովհաննես և Թագուհի Թարխանյան-Հակոբյաններ, Կ.Պոլիս, 1886թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Անդրանիկ Գուլդուրյանը հարսնացուի հետ, Մարզվան, 1890-ականներ, Փարիզի Նուբարյան գրադարանի հավաքածու

Էմանուել և Լուսաբեր Արսլանյաններ, Սվազ, 1890-ականներ
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries)

Հայկական հարսանիք Տարոնում, 1890-ականներ, Փարիզի Նուբարյան գրադարանի հավաքածու

Զուլումյանների հարսանիքը, Խարբերդ, 1892թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Մկրտիչ և Ասանետ Թելֆեյան- Բաշյաններ, Կ.Պոլիս, 1893թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Գրիգոր և Մարիամ Անտոնյաններ, Սեբաստիա, 1895թ., ՀՑԹԻ լուսանկարների ֆոնդ

Վերոնիկա Ալտեքոսալյան և Հակոբ Մանուկյան, Ադանա, 1898թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries) 

Հայկական հարսանիք Թոքատում, Օսմանյան կայսրություն, 1899թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Կարապետ Ջաբուլյանը հարսնացուի հետ, Սեբաստիա, 1900թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Պողոս և Մարինե Թորիկյան-Սիմոնյաններ, Սամսուն, 1900թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries)

Հայ ամուսնական զույգ, անուններն անհայտ, Սեբաստիա, 1900թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Շահնուր Ուշուլյանը հարսանեկան տարազով, Աֆիոն-Գարահիսար, 1900թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Օտյաններ, Օսմանյան Կայսրություն, 1900-ականներ
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries)

Հակոբ և Ֆլորա Կույումջյաններ, Կոնիա, 1900-ականներ, Տիգրանուհի Կույումջյանի անձնական հավաքածու

Օժիտի հանձնման արարողություն, Վանի նահանգ, 1900-ականներ, Միշել Փաբուջյանի անձնական հավաքածու

Հայկական հարսանիք, Կեսարիա, Օսմանյան Կայսրություն, 1901թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Էլիզ և Հովսեփ Արտինյաններ, Կ.Պոլիս, 1904թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries) 

Հերմինե Կոյաբաշյան, Բրուսա, 1904թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Վահան և Նունյա Բարսեղյաններ, 1904թ., Ագշեհիր
(Եղիսաբեթ Բարսեղյան, «Եղեռնից Վերածնունդ», Երևան, 2011 ) 

Փիրուզ Ղազարյան և Օննիկ Փամբակյան, Իզմիր, 1906թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries) 

Հայ ամուսնական զույգ, անուններն անհայտ են, Մերսին, 1906թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries)

Հովհաննես և Վիկտորիա Այնիլիան-Շնորհոկյաններ, Այնթափ, 1908թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Հովհաննես Խասաբյան և Գենովբե Գուրեկյան, Սամսուն, 1909թ.
(Hišatak 1896-1930; Pictures and memories: from Armenian family albums between the 19th and 20th centuries)

Հալաջյաններ, Այնթափ, 1910թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Հայ ամուսնական զույգ, անուններն անհայտ են, Օսմանյան կայսրություն, 1910թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Ադրինե Բոդուրյան Շիշմանյան, Բրուսա, 1912թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Հայկական հարսանիք, Արաբկիր, 1913թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Ֆլորա Անտոնյան և Լյուդվիգ Կեդիկյան (Գյոդակյան), Կ.Պոլիս, 1914թ., ՀՑԹԻ լուսանկարների ֆոնդ

Ազնիվ և Ռաֆայել Կոստանյան-Դարաքյաններ, Խարբերդ, 1914թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Մեծմորուքյանների հարսանեկան հանդեսը, Սեբաստիա, 1915թ., SAVE նախագծի հավաքածու

Հայկական հարսանիք, Պարտիզակ, 1915թ.
(The National Geographic Magazine, Volume XXVIII, N. 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *