МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО В ЗАПАДНА АРМЕНИЯ ПРЕДИ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИТЕ (Снимки)

Spread the love

26.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – В началото на XIX век, в многонационалното османско общество все още няма регламентиран музикален и концертен живот, няма професионални композитори и изпълнители. В музиката доминира устното народно творчество.

Първите музикални колективи в западноарменската действителност започват да се оформят в началото на XIX век, благодарение усилията на композитора и диригент Гарабед Папазян, който първи организира и ръководи театрални оркестри. Славата и известността му в музикалния живот на Цариград е толкова голяма, че той получава покани и от Европа да ръководи европейски музикални оркестри.

Благодарение дейността на Папазян, значително се издига ролята на музиката в османското, а по – специално в западноарменското общество.

Потребността от музикално знание довежда до създаването на периодичните музикални издания. Първият подобен вестник е „Източна лира”, който  започва да се издава от 1858 год. Тази инициатива  има историческо значение, тъй като за първи път в Османската империя започва да се издава музикален вестник с европейски ноти. По този начин се поставя началото на разпространението на нотите в империята.

През 1861 год. започва да се издава друго подобно списание под името „Арменска лира”, а впоследствие през 1862 год. се основава музикалната организация „Арменска лира”.

Музикалният деятел Нигохос Ташчян, съвместно с брат си Акоп Ташчян започват да издават полугодишно музикално списание на име „Османска музика”, разпространявайки източни мотиви за пиано и други музикални инструменти.

Благодарение усилията на западните арменци са създадени първите опери и оперета, а по-късно музикални театри в Цариград. Те са първите в Близкия Изток и имат огромно историческо значение. В тази важна работа особено значение има дейността на Дикран Чухаджян. Той получава образованието си в Италия. Арменският композитор Дикран Чухаджян е един от тези, които  владеят сложните жанрове на симфоничната, камерната и оперната музика, различните видове многогласна музика, похватите на оркестрацията.

Говорейки за значението на дейността на Чухаджян в турското музикално изкуство, Махмуд Рабид отбелязва, че той е първият композитор, който се е опитал да приобщи турската музика към европейската култура.

Активизирането на музикалния живот предизвиква създаването на музикални групи в Западна Армения и в други градове на Османска империя, където са живели много арменци.

В арменските училища музиката  става задължителен предмет за изучаване, благодарение на което се изграждат много талантливи музиканти. Сред западните арменци те не са само изпълнители или музикални творци, а и майстори на музикални инструменти. Заслужава да се спомене майстор Кероп Зелчиян (1830-1910), който има собствена работилница за различни видове „Дзъндзъха” (чинели Zildjian), с които става известен по целия свят. Неговите музикални инструменти превъзхождат по качества европейските с нежното си звучение и издръжливост. Инструментите, създадени от Зелчиян (Zildjian), участват в най-различни международни конкурси и печелят награди. И до днес те са сред най-качествените чинели, използвани от рок-групите по света.

В резултат от Арменския геноцид, организиран и осъществен от младотурското правителство през годините на Първата световна война, арменското музикално изкуство  претърпява огромни загуби. Много известни музиканти стават жертви на геноцида, а музикалните групи се разпадат.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Կարինի (Էրզրում) Սանասարյան վարժարանի նվագախումբը, 1911թ.  Չարենցի անվ. Գրականության և Արվեստի թանգարանի Սանասարյան վարժարանի ֆոնդ 

Հ. Թութունջյանի ջութակահարների խումբը, Արևմտյան Հայաստան, Կոնիա, 1900-ական թթ.

Ջութակահարների խումբ Արևմտյան Հայաստանում, 1900-թթ. 

Սվասի «Շեհիր» նվագախումբը 1900-ական թթ. P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri III, pp 383 

Սվասի «Շեհիր» նվագախումբը 1900-ական թթ. P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri III, pp 383 

Պերայի հայկական Եսայան որբանոցի նվագախումբը, 1900-ական թթ.  P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri III, pp 368 

Այնթափի հայ շեփորահարների խումբը, 20-րդ դարի սկիզբ  P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri II, pp 697 

Սամաթիայի հայկական «Թոնի» նվագախումբ, 20-րդ դարի սկիզբ  P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri II, pp 555 

Այնթափի հայկական նվագախումբ, 20-րդ դարի սկիզբ  P. Tuğlacı, Tarih Boyunca, Batı Ermenileri II, pp 306 

Խարբերդի Ֆրանսիական քոլեջի հայ ջութակահարների խումբը, 1914թ. Վահե Հայկ, Խարբերդ և անոր ոսկեղէն դաշտը, էջ 416 

Խարբերդի Ֆրանսիական քոլեջի հայ շեփորահարների խումբը, 1900-ականներ Վահե Հայկ, Խարբերդ և անոր ոսկեղէն դաշտը, էջ 415 

Խարբերդի Եփրատ քոլեջի նվագախումբը 1880-1910թթ. Վահե Հայկ, Խարբերդ և անոր ոսկեղէն դաշտը, էջ 334 

Խարբերդի «Եփրատ» քոլեջի նվագախումբը, 1908թ. SAVE նախագծի հավաքածու 

Սինանյան նվագախումբ, 1861-1896թթ. Չարենցի անվ. Գրականության և Արվեստի թանգարանի երաժշտական ֆոնդեր 

Ադանայի Սկաուտական նվագախումբը, 1920թ.  Բ. Եղիայեան, Ատանայի Հայոց Պատմութիւն, էջ 728 

Ադանայի Հայոց նվագախումբը 1920- 1921թթ. Բ. Եղիայեան, Ատանայի Հայոց Պատմութիւն, էջ 716 

Ադանայի Հայոց նվագախումբը 1902-1906թթ. Բ. Եղիայեան, Ատանայի Հայոց Պատմութիւն, էջ 717 

Ադաբազարի Ազգային նվագախումբ, 1909թ.  Ա. Պիպէրեան, Պատմագիրք Ատափազար «Աստուածարեալ» քաղաքին, էջ 282 

Զմյուռնիայի «Քնար» նվագախումբը, 1909թ.  Ա. Քրիշճեան, Մեր Զմիւռնիան, էջ 108 

Պենկլյան թատերախումբը և «Քնար» նվագախումբը Տիգրան Չուխաջյանի մահարձանի առաջ, 1912թ.  Ա. Քրիշճեան, Մեր Զմիւռնիան, էջ 109 

Իզմիթի ֆրանսիական Սրբ. Բարբարա վարժարանի հայ շեփորահարների խումբ ուսուցիչների հետ, 1912թ.  Օրլանդո Կարլո Կալումենոի բացիկների անձնական հավաքածու

Իզմիթի ֆրանսիական Սրբ. Բարբարա վարժարանի հայ շեփորահարների խումբ, 1912թ.  Օրլանդո Կարլո Կալումենոի բացիկների անձնական հավաքածու 

Մեզրեի Հայկական վարժարանի նվագախումբ, 1900-ականներ  Միշել Փաբուճյանի հավաքածու 

Մարզվանի «Անատոլիա» վարժարանի նվագախումբը, 1909-1910թթ.  Բացիկների անձնական հավաքածու, Raymond H. Kévorkian, Les Arméniens dans L’ Empire Ottoman, էջ 262, N 427 

Բիլեջիկի հայերի շեփորահարների խումբ, 1911թ.  Փարիզի Նուբարյան Գրադարանի արխիվ 

Գում Գափուի հայկական «Քնար» նվագախումբ, 1910թ.  Միշել Փաբուճյանի հավաքածու 

Ամասիայի հայկական վարժարանի շեփորահարների խումբ, 1890-ականների վերջ 1900-ականների սկիզբ ԱՄՆ-ի Արևելյան Գրադարան 

Սամսոնի Հայկական վարժարանի նվագախումբը Վ. Մինասյան, 1915թ., «Արհավիրքի օրեր», Վենետիկ, էջ 37 

«Եփրատ» նվագախումբը Յայտագիր Ճէնանեան Գոլէճի, Գոնիա,թիվ 7, 8, 1912թ. 

Տարսոնի Ս. Փոլզ Քոլեջի նվագախումբը, 1914:  Նստածներ, ձախից աջ` Յովհ. Քէօլէեան, Յարութիւն Տեյիրմենճեան, Պետէլեան, Երուանդ Նագգաշեան, Պետրոս Տարագճեան:  Կանգնածներ, ձախից աջ` Լեւոն Նիկողոսեան, անհայտ, Ե. Մկրտիչեան, երաժիշտ` Փիեր Պրիքե, ուսուցիչ` Փոլ Նիլսոն, Մարտիրոս Սարգիսեան, Թեոտոր Հեմպեքիտիս: Բարձր կանգնածներ` անորոշ, Վարդիվառ Եափուճեան, Սեդրակ Էւխանեան, Լեւոն Մանկոյեան: Ա. Տագէսեան, Վահան Պէտէլեան երաժիշտ-մանկավարժը, Պէյրութ, 2004, էջ 21 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *