В Армения доходите на населението се увеличават средно с 8%, разходите – с 2.6% 

Spread the love

27.02.2018, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – В Армения, в сравнение с 2016 г., паричните доходи нарастват средно с 8% на глава от населението, според данните на Националната статистическа служба.

Приходите се увеличиха от самостоятелна заетост с 15.1%, от продажби на селскостопански продукти и животновъдство – с 10.5% и заетостта като цяло с 9.1%. В резултат делът на общия паричен доход се е увеличил съответно с 0,7, 0,1 и 0,6 процентни пункта.
5% ръст на приходите от пари в брой, транзакции и пенсии (3.1%) и други приходи (0,5%), а делът на общите парични приходи спадна съответно с 0.3, 0.8 и 0.3 процентни пункта.
Приходите от имоти (наем, лихви, дивиденти) се увеличават, но делът им в общия паричен доход не се променя.
Доходът на градското население нараства с 7.1%, номиналните парични приходи на селското население на един жител нарастват с 8.4%.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *